Submenu

Negende bijeenkomst Klankbordgroep Zorg Zeeland

25-03-2024
241 keer bekeken

Op 13 maart brachten we inwoners, zorgorganisaties en gemeenten weer samen in de vorm van de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Het gemeentelijk domein, wonen & zorg voor ouderen en het zorgdomein stonden dit keer centraal. Een goed gevuld programma waarbij we weer veel gastsprekers mochten verwelkomen.

De bijeenkomst startte met een aantal mededelingen. Het projectteam Inwonerparticipatie van verwelkomt twee nieuwe collega’s, namelijk Arlette Uitterhoeve en Dore Priester. Arlette start 1 april als projectleider Inwonerparticipatie en is geen onbekende voor de aanwezigen, ze is momenteel namelijk ook een actief lid van de klankbordgroep. Dore Priester is gestart als communicatieadviseur, zij zal binnen het projectteam Inwonerparticipatie ondersteuning bieden.

Gemeentelijk domein
Te gast was Elia ter Wisscha, programmamanager van de 13 gemeenten binnen Preventieve Gezondheid. Elia gaf een update over wat er in de beleidsplannen van de gemeenten is opgenomen en hoe dit zich verhoudt tot de thema’s die in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland staan. Ze vroeg de groep mee te denken over hoe de voorstellen uit het akkoord duurzaam geborgd kunnen worden. Aangezien elke gemeente een eigen regioplan maakt, betekent dit dat de invulling van de thema’s ook kan verschillen. Er zijn al veel bestaande en nieuwe initiatieven die aansluiten bij de aandachtspunten, bijvoorbeeld op het vlak van eenzaamheid en mantelzorg. Echter, zoals blijkt uit de dialoog met de klankbordgroep, zijn veel van deze initiatieven niet altijd goed zichtbaar en bekend onder de doelgroep. Elia neemt deze feedback mee terug richting de 13 gemeenten.

Wonen & zorg: doorstroming
Margrit Cornelissen, Anky de Bakker en Leonie Wouters vertelden de klankbordgroep meer over het project Wonen & Zorg voor ouderen. Het doel van dit project is werken aan passende toekomstbestendige huisvesting en zorg voor ouderen. Aangezien de capaciteit van de zorg in het verpleeghuis (intramurale zorg) landelijk bevroren wordt, zal de zorg voor ouderen veel meer thuis moeten gaan plaatsvinden. Dit vormt een grote uitdaging. Om hier een passende oplossing voor te vinden zijn er diverse initiatieven gestart.

Binnen het plan van aanpak voor 2024 ligt er een grote focus op het thema ‘Doorstroming’. Op dit moment verhuizen veel ouderen namelijk pas uit een (grote) woning zodra het echt niet meer anders kan. Dit betekent dat ze een woning bezet houden waar ook een gezin in kan wonen. Er wordt daarom onderzocht hoe ouderen gestimuleerd kunnen worden om door te stromen. Bijvoorbeeld door het bouwen van mooie gelijkvloerse levensloopbestendige woningen met tuin en genoeg ruimte (in plaats van de stereotype bejaardenflat). De dames vroegen de leden van de klankbordgroep mee te denken over wat de belemmeringen kunnen zijn die mensen ervaren om te verhuizen naar een meer passende woning en hoe zij toch verleid kunnen worden om door te stromen.

Het zorgdomein
Angela Bras, bestuurder van SVRZ, nam het woord namens alle ouderenorganisaties die zijn aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Ze gaf specifiek een terugkoppeling over de voorstellen uit het Inwonerakkoord rondom zorginnovaties. Hoe kunnen zorgbehoevende mensen kennismaken met technologische vernieuwingen en ze in hun voordeel inzetten? Angela gaf aan dat daar diverse acties voor in gang gezet zijn, waaronder de Innovatiebus. In deze bus worden de laatste Zorgtools uitgelegd en kunnen ze meteen uitgeprobeerd worden. Daarnaast is er vanuit de verpleeghuizen een traject opgestart met Fylm. Dit is een software waarmee fysiotherapeuten en beweegagogen oefeningen digitaal voor kunnen doen. Op deze manier kunnen cliënten de oefeningen gemakkelijk zelf thuis of onder begeleiding uitvoeren. De verpleeghuizen starten hier nu mee, maar de wens om dit verder uit te rollen is zeker aanwezig. Naast de Innovatiebus en Fylm zijn er in de zorg al allerlei andere technologieën beschikbaar, zoals Thuismonitoring, slimme bedsensoren en smartglasses. Angela geeft echter aan dat zorginnovaties niet alleen over technologie gaat, maar ook zeker over het vernieuwen van zorgprocessen.

We bedanken alle gastsprekers voor hun komst en bijdrage. Op woensdag 10 april is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Zorg Zeeland. Ook dan gaat de groep weer in gesprek met partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen